Les condicions generals aquí descrites estan obtingudes de la legislació vigent i serveixen per a totes les activitats organitzades per Atlas Natura S.L. Les condicions particulars apareixen descrites als programes detallats de cada activitat.

Aquestes condicions generals estan subjectes al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 que refon en un únic text la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Les presents condicions queden acceptades pel client en el moment en què fa la reserva per a una activitat d’Atlas Natura i obliguen les parts, amb les condicions particulars que figuren al programa, a l’obligat compliment.

La contractació de qualsevol servei implica l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions generals i particulars de l’esdeveniment. Així, en el moment de la contractació de l’esdeveniment, el client haurà d’acceptar obligatòriament aquestes Condicions generals.

 

1.      L’ORGANITZACIÓ

Dades Fiscals: Atlas Natura S.L. Domicili: c/Noguera Pallaresa, 10, Barcelona. 08014. CIF: B13771878.

2.      RISCS ASSOCIATS A LES ACTIVITATS FÍSIQUES EN EL MEDI NATURAL

Les activitats realitzades en el medi natural, com ara el senderisme, el descens de barrancs, les vies ferrades, les raquetes de neu, l’escalada, l’alpinisme, l’esquí, i els esports de mar, són intrínsecament perilloses, en major o menor mesura segons la activitat escollida. Atlas Natura l’informarà concretament dels riscos que comporta aquesta activitat i el participant haurà d’acceptar voluntàriament si vol realitzar la reserva, per la qual cosa Atlas Natura declina tota responsabilitat de tots els danys ocorreguts fruit d’accions que estiguin fora del seu abast i de les condicions prèviament pactades.

Els clients que viatgen amb menors d’edat assumeixen la responsabilitat dels mateixos.

El client afirma no tenir problemes físics previs a l’activitat, no haver ingerit medicaments que li impedeixin la realització correcta de l’activitat, ni haver consumit algun tipus d’estupefaents, drogues o alcohol abans de realitzar l’activitat. En cas de ser dona, té l’obligació de comunicar, abans de la reserva, un possible embaràs.

3.      CONTRACTACIÓ DEL VIATGE

a.       Persones amb mobilitat reduïda

Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement de l’agència detallista aquesta situació, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les seves característiques. D’acord amb el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona, la mobilitat de la qual, per participar en el viatge, es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, en què la seva situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.

b.      Reserva

El consumidor que desitgi contractar un viatge combinat ha de realitzar una sol·licitud de reserva. Després d’aquesta sol·licitud, l’agència organitzadora es compromet a realitzar les gestions oportunes per obtenir la confirmació de la reserva segons el nombre de places disponibles i el període pel qual s’ha sol·licitat.

Si el consumidor sol·licita l’elaboració d’un viatge combinat a mida, l’agència podrà exigir l’abonament d’una quantitat per a la confecció del projecte. Si el consumidor accepta l’oferta de viatge combinat elaborada per l’agència, i aquesta pot confirmar-li els serveis que comprengui, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge. Sempre que no pugui confirmar-los, l’agència haurà de tornar les quantitats entregades pel consumidor.

c.       Confirmació de la reserva

La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és de compliment obligat per ambdues parts.

d.      Pagament del preu

Per a reserves amb més d’un mes d’antelació a la sortida del viatge, cal abonar un dipòsit del 35% del preu total del viatge en el moment de fer la inscripció.

Per a reserves amb menys d’un mes d’antelació a la data de sortida el pagament s’ha de fer d’una sola vegada i pel preu íntegre del viatge.

El saldo restant del preu del viatge s’ha d’abonar, sense necessitat de recordatori per part de l’agència, com a molt tard un mes abans de la data de sortida del viatge.

L’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la desestimació abans de la sortida si el consumidor no realitza qualsevol dels pagaments previstos en els apartats anteriors en el termini que correspongui.

 

4.      PRESTACIÓ DEL VIATGE

a.       Prestació

Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor en l’opuscle o programa, així com de les indicacions referents a aquesta informació que s’hagin realitzat en confirmar la reserva.

No obstant això, l’agència organitzadora es reserva la possibilitat de modificar la informació continguda en l’opuscle abans de la perfecció del contracte. Per a la seva validesa, els canvis en aquesta informació s’han d’haver comunicat clarament per escrit al consumidor.

b.      Guies

Els guies d’ Atlas Natura són professionals qualificats amb els coneixements teòrics i tècnics necessaris per dur a terme les activitats a realitzar durant l’esdeveniment contractat pel client. La principal tasca del guia és portar a bon terme l’esdeveniment i vetllar per la seguretat de tots els participants. En aquest sentit, encara que es valoressin totes les opinions sobre les situacions que es plantegin durant el desenvolupament de l’esdeveniment, és al guia a qui correspondrà prendre les decisions finals sobre qualsevol qüestió que afecti el funcionament o la seguretat dels participants.

Si la desatenció, per part del client, de les indicacions del guia impliqués un risc evident per a la totalitat del grup, per a algun dels membres o per al mateix client, la responsabilitat de les possibles conseqüències seria plenament del client.

El guia tindrà potestat per sol·licitar l’evacuació d’un client per raons de malaltia, accident o qualsevol altra raó que comprometi la seguretat del grup o del propi client. En aquest supòsit el client no podrà reclamar la devolució, ni total ni parcial, de l’import del preu de l’esdeveniment, sens perjudici que posteriorment reclami a la companyia asseguradora les despeses originades per aquest supòsit.

c.       Transport

El consumidor ha de presentar-se en el lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’agència o, en el seu defecte, per l’opuscle. Per regla general, en el cas de transport aeri, l’antelació mínima és d’una hora i mitja sobre l’horari de sortida previst.

Si el consumidor no pogués realitzar el viatge per no haver-se presentat amb l’antelació requerida, s’aplicarà el règim previst per l’apartat “5.g” per a la falta de presentació a la sortida o, si escau, el previst en l’apartat “5.e” per a la desestimació del consumidor.

La pèrdua o dany que es produeixi pel que fa a l’equipatge de mà o altres objectes que el consumidor porti amb ell i conservi sota la seva custòdia són exclusivament per compte i risc propi.

d.      Altres serveis

El règim de mitja pensió, tret que s’indiqui d’una altra forma, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, en aquests menjars no s’inclouen les begudes.

Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si han estat pactades per les parts en condicions particulars en el moment de la reserva.

5.      DRETS DE LES PARTS ABANS DE COMENÇAR EL VIATGE

a.       Modificació del contracte

Si en qualsevol moment anterior a la sortida el consumidor desitja sol·licitar canvis referits a les destinacions, als mitjans de transport, a la durada, al calendari, a l’itinerari del viatge contractat o a qualsevol altre extrem sobre les prestacions i l’agència pot efectuar-los, aquesta podrà exigir-li l’abonament de les despeses addicionals justificades que haguessin causat aquestes modificacions, així com una prima per modificació de la reserva que no podrà excedir el 3% del preu del viatge.

Abans de la sortida, l’agència només pot realitzar els canvis que siguin necessaris per al bon fi del viatge combinat i que no siguin significatius. Es considera que els canvis necessaris són significatius si impedeixen la realització dels fins d’aquest, segons les seves característiques generals o especials.

En el supòsit que l’agència es vegi obligada a realitzar canvis significatius ho posarà immediatament en coneixement del consumidor. Aquest podrà optar entre acceptar la modificació del contracte en el qual es necessiten les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu, o resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a l’agència en els tres dies següents al que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.

b.      Revisió del preu

L’agència només podrà revisar el preu, a l’alça o a la baixa, sempre que aquesta revisió es produeixi abans dels 20 dies previs a la sortida i que no sigui significativa, és a dir, superior al 15% del preu del viatge. A més, aquesta revisió només es podrà portar a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions: a) Dels tipus de canvi aplicats al viatge organitzat. b) Del preu dels transports compresos en el viatge, inclòs el cost del carburant. c) De les taxes i impostos relatius a determinats serveis, com taxes d’aeroport, embarcació, desembarcament i altres d’inclosos en el preu.

Si la revisió del preu suposa un augment superior al 15% del preu del viatge, l’agència el posarà immediatament en coneixement del consumidor, que podrà resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a l’agència en els tres dies següents després que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.

c.       Dret del consumidor en cas de resolució

En els supòsits en què el consumidor, d’acord amb els apartats anteriors, resolgui el contracte podrà optar entre: a) Que li reemborsin en el termini màxim d’un mes totes les quantitats pagades, o b) Que, sempre que l’agència pugui proposar-li-ho, li ofereixi un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior.

d.      Cessió de la reserva

El participant podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi les condicions físiques requerides per Atlas Natura per a realitzar el viatge. En aquest cas ambdues persones responen solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, així com de les despeses addicionals justificades que poguessin haver causat la cessió.

La cessió haurà d’ésser comunicada per qualsevol mitjà a l’agència i serà gratuïta si aquesta rep la comunicació amb una antelació mínima de quinze dies a la data d’inici del viatge. Si es desitja portar a terme amb posterioritat i l’agència pot acceptar-la, podrà exigir al consumidor una prima per cessió que no excedeixi del 3% del preu del viatge.

e.      Dret de desestimació del consumidor

El consumidor té la facultat de desistir del viatge contractat en qualsevol moment abans de la sortida. Els imports retinguts en cas de desestimació del consumidor seran:

  • De 60 a 31 dies abans de la sortida: 30% del preu total del viatge
  • De 30 a 15 dies: 45% del preu total del viatge
  • De 14 a 8 dies: 60% del preu total del viatge
  • De 7 a 2 dies: 75% del preu total del viatge
  • El dia abans o el dia de la sortida: 100% del preu total del viatge

El consumidor no haurà d’abonar cap percentatge en concepte de penalització si la desestimació té lloc per causa de força major. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l’accident o malaltia greu del consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge. L’agència podrà demanar documentació al consumidor que justifiqui que la motivació de l’anul·lació és, efectivament, la força major.

En tots els casos, també si la desestimació té lloc per causa de força major, el consumidor haurà d’abonar les despeses de gestió i anul·lació que produeixi la desestimació. Aquestes despeses són del 25% de l’import de l’activitat si la desestimació té lloc entre 30 i 15 dies abans de la data de sortida i del 35% de l’import de l’activitat si la desestimació té lloc entre 15 dies i el mateix dia de la sortida

La desestimació produeix efectes des del moment en què la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de l’agència.

Coneguda la desestimació, l’agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués d’abonar en el termini màxim d’un mes, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les penalitzacions.

Si el client hagués contractat a través d’Atlas Natura algun servei independent subministrat per tercers (com ara transports, excursions o visites) serà el client qui gestionarà qualsevol assumpte relacionat amb la cancel·lació del contracte.

f.        Cancel·lació del viatge per part de l’organitzador

La cancel·lació del viatge, per qualsevol motiu que no sigui imputable al consumidor, li dona dret a resoldre el contracte amb els drets previstos en l’apartat “5.c”.

Si la cancel·lació del viatge es comunica dins dels dos mesos anteriors a la sortida, l’agència haurà d’abonar al consumidor una indemnització en funció del temps que falti per a la sortida, que com a mínim serà de: a) El 5% del preu del viatge si es produeix amb una antelació de més de 15 dies i menys de 2 mesos. b) El 10% del preu del viatge, si es produeix amb una antelació d’entre els 15 i 3 dies. c) El 25% del preu del viatge, si es produeix en les 48 hores anteriors a la sortida.

No hi ha obligació d’indemnitzar en els següents supòsits: a) Quan la cancel·lació es deu al fet que el nombre de persones inscrites és inferior a l’exigit en l’opuscle o en el contracte per al viatge combinat. En aquest cas, l’agència ha de comunicar per escrit la cancel·lació al consumidor abans de la data límit fixada en l’opuscle o en el contracte. Si no n’hi ha, l’agència ha de notificar la cancel·lació amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida. b) Quan la cancel·lació del viatge es deu a causes de força major. Són causes de força major les circumstàncies alienes a l’agència, anormals i imprevisibles, la conseqüència de les quals no hauria pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència adequada.

g.       Falta de presentació a la sortida

Hi haurà falta de presentació a la sortida si el consumidor no comunica la seva voluntat de no realitzar el viatge i no es presenta a l’hora i lloc previstos per a la sortida. En aquest cas, perd el dret a la devolució de les quantitats entregades i continua obligat a abonar les que estiguessin pendents de pagament.

No obstant això, si la falta de presentació té lloc per causa de força major, el consumidor tindrà dret que se li retornin les quantitats entregades, deduïdes les despeses de gestió i les despeses d’anul·lació. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l’accident o malaltia greus del consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge i comunicar a l’agència aquesta impossibilitat abans de la sortida.

6.      DRETS  I DEURES DE LES PARTS DESPRÉS D’INICIAR EL VIATGE

a.       Deure del consumidor de comunicació sobre el compliment defectuós o falta de prestació de servei

Quan el consumidor comprovi, durant la realització del viatge, que hi ha algun defecte o es produeix la falta de prestació d’algun servei contractat, haurà de comunicar-ho en el mateix lloc i al més aviat possible a l’organitzador o al detallista i, si escau, al prestador del servei de què es tracti. La comunicació s’haurà de realitzar per escrit o en qualsevol forma en què quedi constància. Després de rebre la comunicació, el detallista o l’organitzador hauran d’obrar amb diligència per trobar les solucions adequades.

Si realitza aquesta comunicació en el temps i de la manera indicats, el document que ho acrediti l’eximirà d’aportar ulteriors proves sobre l’existència del defecte, tret que l’organitzador, el detallista o el prestador del servei hagin comprovat en presència del consumidor que el defecte no existeix o que no reuneix les característiques indicades, i així ho hagi fet constar.

Si el consumidor no realitza aquesta comunicació en el temps i de la manera indicats, haurà de provar els defectes que s’al·leguen d’acord amb els criteris generals de proves i seran a compte seu tots els danys que es produeixin o que s’agreugin per la seva falta de comunicació.

b.      Impossibilitat de prestar una part important dels serveis per part de l’organització

L’agència haurà d’adoptar les solucions adequades per a la continuació del viatge si una vegada iniciat aquest no subministra o comprova que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte. Són part important dels serveis previstos aquells, la falta de realització dels quals impedeix el desenvolupament normal del viatge i provoquen que no sigui raonable esperar que el consumidor, enmig d’aquest tipus de viatge, el continuï en aquestes circumstàncies.

L’agència no podrà demanar cap suplement per les solucions adoptades per a la continuació del viatge i abonarà al consumidor qualsevol diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.

Si el consumidor accepta expressament o tàcitament les solucions proposades per l’agència no tindrà dret a cap indemnització per aquestes modificacions. Es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes si continua el viatge amb les solucions donades per l’organitzador.

Si les solucions adoptades per l’organitzador fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius raonables, l’agència hauria de: a) Proporcionar-li un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que ambdós hagin convingut, si el contracte inclou el viatge de tornada. b) Reemborsar-li el preu pagat amb deducció de l’import de les prestacions que li hagi proporcionat fins a acabar el viatge, excepte si el defecte que impedeix la continuació del viatge és imputable al consumidor. c) Abonar-li la indemnització que sigui procedent.

c.       Desestimació del consumidor durant el viatge

El consumidor té el dret a desistir del contracte de viatge combinat una vegada començat el viatge, però no podrà reclamar la devolució de les quantitats entregades i continuarà obligat a abonar les que estiguin pendents de pagament.

Si la desestimació obeeix a un accident o a una malaltia del consumidor, que li impedeixi continuar el viatge, l’agència està obligada a prestar la necessària assistència i, en el seu cas, a abonar l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades, deduïdes les despeses d’anul·lació degudament justificades que correspondran.

En ambdós casos, totes les despeses suplementàries ocasionades per la desestimació, i en particular les de repatriació o trasllat al lloc d’origen, són a càrrec del consumidor.

d.      Deures de col·laboració del consumidor al normal desenvolupament del viatge

El consumidor haurà d’atenir-se a les indicacions que li faciliti l’agència per a l’adequada execució del viatge, així com a les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels serveis compresos en el viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desenvolupament del viatge. b. La infracció greu d’aquests deures faculta l’agència per resoldre el contracte de viatge combinat. En aquest cas, si el contracte inclou el viatge de tornada, l’agència proporcionarà al consumidor un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per retornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que ambdós hagin convingut. L’agència tindrà dret, a més, a la indemnització que sigui procedent pels danys imputables a la conducta del consumidor.

7.      RESPONSABILITAT CONTRACTUAL PER COMPLIMENT DEFECTUÓS O INCOMPLIMENT

a.       Distribució de la responsabilitat

L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran davant del consumidor del correcte compliment del contracte de viatge combinat en funció de les obligacions que els correspondran pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat.

L’agència organitzadora i l’agència detallista responen davant del consumidor tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les realitzen els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.

L’agència organitzadora, per ser la que planifica el viatge combinat, ha de respondre pels danys causats al consumidor per la no-execució o execució deficient de les prestacions compreses en el viatge combinat així com pels danys que procedeixin de l’incompliment de qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d’acord amb la legislació aplicable.

L’agència detallista, per ser la que ven o ofereix en venda el viatge combinat proposat per una agència organitzadora, ha de respondre pels danys causats al consumidor pels errors que hagi comès en informar-lo sobre el viatge combinat, per haver omès la informació que havia de proporcionar-li, per no haver-li entregat la documentació necessària per a la correcta realització del viatge i, en general, per haver incomplert qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d’acord amb la legislació aplicable.

b.      Causes d’exoneració de responsabilitat

La responsabilitat d’organitzadors i detallistes cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents: a) Que els defectes observats en l’execució del contracte siguin imputables al consumidor. b) Que aquests defectes siguin imputables a un tercer, aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable. c) Que els defectes esmentats es deguin a causes de força major, entenent per causes de força major aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda. d) Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o l’organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar.

c.       Deure del consumidor de reduir els danys

En tot cas, el consumidor està obligat a prendre les mesures adequades i raonables per intentar reduir els danys que puguin derivar-se de la no-execució o execució deficient del contracte o per evitar que s’agreugin. Els danys que deriven de no haver adoptat aquestes mesures seran per compte del consumidor.

d.      Deure d’assistència de l’agència

L’agència organitzadora i l’agència detallista, malgrat estar exonerades de responsabilitat, continuaran obligades a proporcionar l’assistència necessària al consumidor que es trobi en dificultats.

No existirà el deure d’assistència previst en l’apartat anterior quan els defectes produïts durant l’execució del contracte siguin atribuïbles de forma exclusiva a una conducta intencional o negligent del consumidor.

e.      Limitació de responsabilitat per danys no corporals

Quan les prestacions del viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals: a) les indemnitzacions per danys no corporals quedaran limitades per tots els conceptes al doble del preu del viatge, inclosos els danys morals no derivats d’un dany corporal i els reemborsaments que s’hagin de realitzar. b) la indemnització de l’agència organitzadora pels danys derivats de pèrdua o deteriorament de l’equipatge quedarà limitada a 350 €. 2. No regiran les limitacions previstes en els dos apartats anteriors si l’agència o els prestadors de serveis han provocat intencionadament els danys o han actuat de forma temerària sabent que probablement es produirien.

f.        Responsabilitat en relació amb els incidents en el transport aeri

Quan la companyia aèria cancel·li un vol o incorri en un gran retard serà la responsable de donar l’adequada assistència i atenció als passatgers afectats, i haurà d’assumir les despeses de menjars, trucades, transports i pernoctació si escau, en virtut del que estableix el Reglament CEE 261/2004, pel qual s’estableixen les regles comunes sobre compensació i assistència dels passatgers aeris en casos de denegació d’embarcació i de cancel·lació o de gran retard dels vols. En cas de cancel·lació del vol, també estarà obligat a pagar la compensació corresponent al passatger, així com a reemborsar-li el preu del bitllet d’avió si el passatger opta per aquesta opció. Si la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries que no podrien haver-se evitat, fins i tot, si s’haguessin pres totes les mesures raonables, el transportista aeri encarregat d’efectuar el vol no estarà obligat a pagar les compensacions però sí a realitzar la pertinent assistència i atenció als passatgers afectats i a reemborsar-los el preu del bitllet si opten per aquesta opció.

8.      CONDICIONS D’ÚS DELS ARXIUS FOTOGRÀFICS

Atlas Natura serà la propietària dels arxius fotogràfics que generi en el desenvolupament dels esdeveniments per ella organitzats i aquests podran ser usats al seu lloc web o en qualsevol altre mitjà, per promocionar o vendre a tercers els seus esdeveniments o per a qualsevol altre fi que consideri oportú.

Atlas Natura es compromet a respectar els drets de propietat dels fitxers fotogràfics que el client li cedeixi amb l’objectiu de ser usats al seu lloc web o en qualsevol altre mitjà, per promocionar o vendre a tercers els seus esdeveniments o per a qualsevol altre fi que consideri oportú . També es compromet a no cedir a tercers aquests fitxers o qualsevol tipus de reproducció total o parcial

9.      PROTECCIÓ DE DADES

Aquest lloc web permet una navegació anònima per les seves pàgines. Només es sol·licitaran les dades personals necessàries, al realitzar la inscripció a una activitat.
D’acord amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”), l’informem que les seves dades personals seran incorporades a la base de dades de Atlas Natura SL amb la finalitat de realitzar comunicacions informatives i comercials. Igualment, si s’escau, també les podem tractar per gestionar les comandes online dels productes, activitats o viatges que puguin contractar els usuaris a través del web.

El Responsable del Tractament ATLAS NATURA, SL, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, de l’LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, i per la directiva-UE-2016/943 i la Llei 1/2019, de Secrets Empresarials, l’informa que les seves dades seran tractades per a la gestió administrativa, comptable, la prestació del servei ofert i l’enviament d’informació per part de ATLAS NATURA, SL. No se cediran a tercers, llevat d’obligació legal, podent exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació a ATLAS NATURA, SL: C/ NOGUERA PALLARESA 10, BX. 08014, BARCELONA (BARCELONA). info@atlasnatura.es.

També l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

10. Política de Cookies

Les cookies són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen al sistema de l’usuari per personalitzar i facilitar la navegació al nostre lloc web. Aquests fitxers no identifiquen personalment els visitants del nostre lloc. A Atlas Natura utilitzem cookies pròpies per emmagatzemar informació sobre la navegació dels usuaris, (pàgines web consultades, subscripció al nostre butlletí…) i cookies de tercers per a recopilar informació i generar estadístiques d’ús de la pàgina (p.e. Google Analytics).

Si ho desitges, pots canviar la configuració de les cookies en el teu navegador. La majoria dels navegadors permeten modificar aquestes opcions, generalment a través dels menús “Preferències” o “Configuració